October 28, 2020
MAKNA INDIVIDU, MAKNA MASYARAKAT, dan MAKNA KELUARGA

MAKNA INDIVIDU, MAKNA MASYARAKAT, dan MAKNA KELUARGA

MAKNA INDIVIDU, MAKNA MASYARAKAT, dan MAKNA KELUARGA

MAKNA INDIVIDU, MAKNA MASYARAKAT, dan MAKNA KELUARGA
MAKNA INDIVIDU, MAKNA MASYARAKAT, dan MAKNA KELUARGA

Makna Individu : manusia sebagai makhluk individu yang dapat mengalami kegembiraan atau kecewa akan terpaut dengan jiwa raganya. Tidak hanya dengan mata, telinga, tangan, kemauan, dan perasaan saja. Dalam kegembiraannya manusia dapat mengagumi dan merasakan suatu keindahan, karena ia mempunyai rasa keindahan, rasa estetis dalam individunya.

Makna Masyarakat : makna masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan suatu komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara berbagai individu. Dari segi pelaksanaan, ia bermaksud sesuatu yang dibuat – atau tidak dibuat – oleh kumpulan orang itu. Masyarakat merupakan subjek utama dalam pengkajian sains sosial.

Makna Keluarga : makna keluarga termasuk juga dengan pengertian keluarga yg saya ketahui seperti berikut yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak serta beberapa orang lain yang masih terikat dalam hubungan darah dan saling ketergantungan atau membutuhkan satu sama lain.

*Hubungan antara individu, keluarga dan masyarakat

Aspek individu, keluarga, masyarakat dan kebudayaan adalah suatu aspek sosial yang tidak bisa dipisahkan. Keempatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tidak akan pernah ada keluarga, masyarakat maupun kebudayaan apabila tidak ada individu. Sementara di pihak lain untuk mengembangkan eksistensinya sebagai manusia, maka individu membutuhkan keluarga dan masyarakat, yaitu media di mana individu dapat mengekspresikan aspek sosialnya. Di samping itu, individu juga membutuhkan kebudayaan yakni wahana bagi individu untuk mengembangkan dan mencapai potensinya sebagai manusia.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/